užarti

užarti
1 užárti, ùžaria, ùžarė (užórė) 1. K žr. suarti 1: Kaip mes pareisim ... laukus užársim, šienus nupjausim JD955. Pūrą sėjimo rugių ùžariau ling pusryčių J. Tas kelias, kur medžius veždavo, jau užártas Grž. Tada ažùariam vieną dirvą ir einam in kitą Dv. ^ Kuomi užar[ia] lauką? (varsnomis) B. | refl. tr., intr.: Kaip užsiar̃s rugienos, tada galėsit gint žąsis! Ėr. A jau viską užsìarėt? Gs. 2. tr. ariant panaikinti: Tas kelias, kur medžius veždavo, jau užártas Grž. 3. tr. užversti, užrausti ariant: Bernas ardamas nukirto jam galvą ir užarė vagoj BsPIV20. | refl.: Giliau leisk, kad mėšlas užsiar̃tų Gs. Botagas vagoj kur užsìarė, nebėr Ėr. 4. tr. nudilinti ariant: Jau užártas plūgas Lp. 5. tr. nuvarginti, užkamuoti ariant: Pašaro nedaug ir blogas, ė sėt reikia, tai ùžarė arklelį lig kaulam Švnč. Mane užársi (užvarginsi) Lp. | refl.: Žusiariau žuvargau, kad rankos į darbą nekelia Rod. 6. tr. uždirbti ariant: Sakyk, kur tu ùžarei tiek pinigų? Vvr. Aš šį vakarą vakarienę ir ùžariau Pln. | refl. tr.: Apiariau daržą, ir užsìariau (gavau) pinigų Kp. 7. intr. užeiti kur ariant: Kad tu vis ùžari ant kelio Srv. 8. intr. pradėti arti: Pirmąkart užaręs, duok arkliui kiškio duonos – neils darbuidamas Vlk. 9. intr. prk. užkirsti, užduoti: Užárti į ausį Bržr. Nenustok nenustok, kad užársi (gausi lupti), tuokart nezurnyk Ggr. | refl.: Nelįsk, užsiársi (gausi mušti) Lk. \ arti; aparti; atarti; įarti; išarti; nuarti; paarti; papaarti; pararti; perarti; praarti; priarti; suarti; užarti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • užarti — užárti vksm. Ar tèks užárti uogýnus? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užmėžti — vksm. Iki̇̀ Joni̇̀nių rei̇̃kia pūdymą užmėžti ir užárti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aparti — 1 aparti, àparia, àparė (aporė) tr. 1. SD200, K arklu ar plūgu išdirbti, suarti: Roputieną àpariau, dabar arsiu dobilieną Skr. Anas vienas visą lauką aporė Mlt. apartinaĩ adv.; B: Apartinaĩ sėjau, t. y. tiek, kiek šiandien užarsiu J. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • arti — 1 arti, ãria, ãrė (orė) tr., intr. 1. SD229, R, K su arklu, plūgu dirbti, purenti žemę: Jau metas rugienos arti Kp. Žemė buvo labai sunki arti J.Jabl. Kam tep giliai arì – neit baltžemis verčiasi? Gs. Sakė tave arti nemokantį KlvD107. Orė per… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atarti — 1 atarti, àtaria, àtarė (atorė) 1. tr. SD213, J baigti arti: Dirva atartà B. Àtariau lauką, dabar galėsiu pasilsėti J.Jabl. 2. tr. antrą kartą, iš naujo arti: Niekai lysves anksti suarti, paskui jas vis reikia prieš sėją atarti Žvr. Iš šių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išarti — 1 išarti, ìšaria, ìšarė (išorė) tr. 1. išdirbti, išpurenti ariant: Turi išart, išekėt ir rugius pasėt MitI370. Šiais metais išoriau visus raistus Ut. Aš šiemet daug ìšariau pievų Gž. Išarta dirva SD383. ^ Gerai išarsi, išakėsi, gerą ir derlių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmesdyti — 1. tr. po truputį išmėčioti, išdrabstyti: Mėšlavežis (mėšlo vežėjas) išmèsdo lauke Šlčn. ×2. žr. išmesdinėti 3: Padėj[o] nepadėj[o], tai ir išmèsdo tau akysna Rod. 3. tr. užarti: Pats Kuoselis rugiam galus išmèsdo Rod …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kraustyti — kraustyti, o, ė 1. tr. R274, K dėlioti, kraulioti; ieškoti ko dėliojant, imliojant: Jis krausto baldus iš vienos kertės į kitą J. Anas sau malkelę krausto OG343. Knygininkas kraustė knygas į lentynas rš. Dar nė iš tolo neprisiartinsma pry… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuarti — 1 nuarti, nùaria, nùarė (nuorė) 1. tr. K aparti, nuskusti paviršių arklu, plūgu: Dabar dobilieną plonai nuarsim, kad geriau dirbtųsi Gž. Jie tą kalną iš palengvo ir nùarė Brs. 2. tr. nuversti ariant: Kai su traktoriais pradė[jo] art, visus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paarti — 1 paarti, pàaria, pàarė (paorė) 1. intr. kiek, nedaug arti: Pàaria kiek, ir stovi, ilsisi Kp. Eik, dar lig pietų paark, paskum eisim prie kito darbo! NdŽ. 2. refl. užtektinai, ilgai arti: Tai pasìariau šiandien – visą dieną! Ėr. 3. tr. nuarti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”